Tjenester

Reguleringsplaner

Vi utfører reguleringsplaner med nødvendige faglige undersøkelser. Våre arkitekter bidrar fra planoppstart til vedtatt reguleringsplan, tegninger i SOSI-formater og modellering av planen i både 2D til 4D. Sistnevnte er perspektivmodell over tid. Selv om regulering er en flatemodell, så erfarer vi det viktig å kunne forstå konsekvensene av høydeforskjeller i området.

Prosjektering av bygg

Våre medarbeidere prosjekterer bygg fra programmering til tekniske fag. Vi har internt både arkitekter og ingeniører som behersker mange fagdisipliner. I tillegg sitter vi et faglig kontormiljø med andre rådgivermiljøer. Svært mange av våre bygg blir gjennomført som prefabrikkerte konstruksjoner med bruk av Green Building System. Dette fordi vi i fellesskap sammen med kunden finner det økonomisk fordelaktig.

Tilstandsundersøkelser, blant annet etter Norsk standard

Tilstandsundersøkelser utføres i tråd med Norsk standard, samt virksomhetens egne standarder for spesialiserte undersøkelser. Et eksempel på egen standard er planlegging av tiltak og vedlikehold over kortere og lengre tidsperspektiver.

Våre medarbeidere har lang erfaring i bygg og anlegg, og hvordan disse endrer sin karakter over tid. Denne kunnskap benyttes også til å videreutvikle eksisterende produkter og å utvikle nye produkter som løser de problemer som ses i slike tilstandsundersøkelser.

 

Utvikling av eiendom

Når man betrakter bygningers tilstand over tid og vurderer funksjonalitet mot eksisterende løsninger, har vi erfart og ervervet mye nyttig kunnskap som er anvendelig for utvikling av eiendom. Prosessen har mange likheter med produktutvikling som er del av kjernevirksomheten i foretaket.

Green advisers innehar tverrfaglig kompetanse og innsikt, noe som byr på gode resultater med langtidseffekt for kunden.

Foretaket har utviklet en egen analysemodell for utvikling av eiendom, som raskt gir konsept å arbeide videre i fra. Denne modellen analyserer funksjonskravene i bygningen gjennom en prosessmodell med fokus på logistikk og logikk i løsningene.

Gjennom eventuelt samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter utvikles prosjektet videre til den gjennomføringsmodell som kunden måtte ønske. Selvsagt vil man få råd om valg av modell og hvordan dette påvirker prosjektet i å realisere eiendommen. Dette er alt fra kontraktsvalg og entreprisegjennomføring.

Utvikling av industri

Foretaket har også utviklet en egen analysemodell for utvikling av industribygg, som raskt gir konsept å arbeide videre i fra. Denne modellen analyserer funksjonskravene for aktivitetene i bygningen og former bygget på bakgrunn i logistikk og logikk som modellen fremkommer til.

Gjennom denne prosessen vil utearealer og påvirkning på vei og infrastruktur også bli behandlet, samt kontinuerlig kobling mot økonomisk konsekvens. Dette for lettere å kunne spisse forretningsplanen opp mot investeringsbehov.

Som en del av dette produktet lages også ulike presentasjonsmodeller, i form av økonomiske analyser så vel som byggetekniske sakstegninger til kommunal behandling og bilder/video til presentasjoner i innsalg og rapportering.

Undervisning/ foredrag

Som en naturlig del i samarbeidet med skolemiljøene inngår både undervisning og gjesteforelesninger. Forelesningene spenner over en rekke fagområder og gjennomføres både av egne og eksterne ressurser avhengig av tilgjengelighet og tema.

Det er gjennomført foredag for blant annet Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU og Innovasjon Norge.

Foredragene er naturlig nok tilknyttet vårt forretningsområde, samt flere ingeniørdisipliner.

Forbedringsmetoder for produksjon

Med erfaring innen ulike industriprosesser og metoder for å forbedre industrielle prosesser, har bedriften ervervet kompetanse på å forbedre produksjon av ulike produkter. I samarbeid med den aktuelle bedriften utføres undersøkelser for å forbedre produksjonssituasjonen gjennom å analysere virksomhetens arbeid og produkt.

Et optimalisert produksjonsutstyr krever maskinprodusenters kompetanse. Forbedringsmetoden Green advisers anvender kan derimot gi gevinst på optimal produksjon gjennom økt tilrettelegging og system mellom produksjonsstasjonene.

Kvalitetssikring og systembygging

Enhver suksessfull bedrift innehar optimal systemdrift med kvalitetssikring. Green advisers kan med stor tverrfaglig kompetanse analysere og effektivisere produksjonen med utbedring/ effektivisering av bedriftens operative system.

Vi kan bidra med rutiner og sikringssystemer innen planlegging, gjennomføring og oppfølging i bedrifter for å øke produksjon og salg. Denne systemrevisjonen kan også inngå som en del av et markedsføringstiltak.

Prosjekt- og byggeledelse

Gjennom flere år er det samlet erfaring innen prosjekt- og byggeledelse i fra små og store prosjekter. Green Advisers kan tilby bistand med ulike ledelsesnivåer for prosjekter, alt fra prosjektleder til byggelederassistanse, men også fagstøtte til disse ledernivåene.

Vår erfaring er at gjennomføringsmodellen må tilpasses prosjektets kompleksitet, og derfor er det nyttig for oss å få innsikt i ditt behov for å gi et godt svar. Samarbeidsmodeller er vår standard, men likevel er det flere veier til mål.

Viritualsiering

For å skape større forståelse av løsninger og systemer, har vi erfart at virtuelle modeller gir god forståelse for både våre kunder og kundens kunde. I utvikling av våre industrisystemer, har vi erfart at tidseffektive verktøy til å oppnå slike modeller er hensiktmessig.

Green Advisers kan derfor tilby å skape virtuelle datamodeller på ditt grunnlag, om det er fra en prinsippskisse eller avanserte tegninger. Vi samarbeider også utenlandske foretak som har spesialisert på digitalisering av gamle tegninger og modellering av maskiner. Spør oss, så kan vi sammen finne de nødvendige løsningene for ditt behov.

Digitalisering av tegninger/skisser

I samarbeid med utenlandske bedrifter har vi bygd et system for digitalisering av tegninger. Vi foretar de formelle oppgavene mot deg som kunde, samt kvalitetssikrer at det elektroniske grunnlaget er i tråd med de standarder som er relevant, også etter kundens spesifikasjon.

Vi foretar skanning, eventuelt fra digitalt grunnlag som pdf, ulike bildeformater eller kun en håndskisse på serviett. Gode grunnlag gir bedre resultater.

Oppgaven gjøres på fastpris, avhengig av kvaliteten på grunnlaget og omfang.